Klachtenprocedure

Hoe dient u een klacht in, en hoe wordt deze behandeld.

Straetus Icon

De klachtenprocedure is er om toe te zien op geschillen, die tussen een Straetus incassobureau en een achterstallige klant zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van één van de vestigingen van Straetus Incasso. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding van de statuten, het huishoudelijk reglement of de algemene voorwaarden. De klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van de Straetus vestiging (de crediteur) en de achterstallige klant. Bijvoorbeeld geschillen over het al dan niet rechtsgeldig zijn van de overeenkomst tussen de achterstallige klant en crediteur of over de vraag of de crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken. Dit soort zaken dient aan de rechter te worden voorgelegd.

De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd aan de betreffende vestiging met de bedoeling om op korte termijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Lukt dat niet, dan staat het partijen vrij om het geschil voor te leggen aan Straetus Incasso België.

KLACHTPROCEDURE

Leest u dit goed door voordat u een klacht indient. Dit voorkomt wellicht teleurstellingen.

HOE WORDT EEN KLACHT BEHANDELD?

Klachten die Straetus Incasso telefonisch binnen krijgt, worden zoveel mogelijk direct afgehandeld door de betreffende afdeling. Is een klacht te complex om telefonisch af te handelen, dan kunnen wij u verzoeken de klacht schriftelijk in te dienen. De afhandeling van schriftelijke klachten wordt gedaan door Straetus België.

De schriftelijke klachtenafhandeling ziet er zo uit:

Als uw klacht overduidelijk ongegrond is, wordt deze afgehandeld zonder dat u als indiener van de klacht wordt gehoord. In alle andere gevallen wordt u gehoord. Gaat de klacht over hoe u door een Straetus medewerker bent bejegend, dan wordt deze medewerker schriftelijk of mondeling gehoord. Ter voorbereiding hierop krijgt de medewerker een afschrift van uw klacht. U krijgt de gelegenheid om uw verhaal telefonisch te doen, door degene die uw klacht behandelt. Een schriftelijke klacht wordt uiteindelijk afgehandeld door middel van een zogenaamde afdoeningsbrief. In deze brief staat:

  • een weergave van de feiten zoals die tijdens het onderzoek zijn vastgesteld;
  • een conclusie over de vraag of de gedraging van de Straetus medewerker of van het Straetus wel of niet ‘behoorlijk’ is geweest en dus of de klacht wel of niet gegrond is.
  • informatie over de actie waartoe de klacht aanleiding geeft als de klacht gegrond is verklaard.

WAAR KUNT U MET UW KLACHT TERECHT?

U kunt uw klacht zowel telefonisch als schriftelijk aan Straetus voorleggen.

Telefonisch op 03-808.79.98 U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.00 uur

Schriftelijk via: Straetus België Steenovenstraat 5 2580 Putte

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover uw klacht gaat. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u een bepaalde brief hebt geschreven of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. Hebt u documenten die van belang zijn voor de behandeling van uw klacht? Bijvoorbeeld brieven van het Straetus of aanmaningen waar u naar verwijst? Stuur deze dan mee. Op die manier kunnen wij uw klacht sneller behandelen.

Let op! De meegestuurde documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.

Straetus Logo
Straetus België

Steenovenstraat 5, 2580 Putte
Ondernemingsnummer: 0886.479.832

Email
info@straetus.be
Phone
+32 3 808 79 98
Toezichthoudende overheid: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Laatste nieuws

Copyright @2024 Straetus