Algemene voorwaarden

lees hier onze algemene voorwaarden

Straetus Icon

Artikel 1 Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen van diensten door franchisenemers van Straetus Incasso ten behoeve van hun cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt uitsluitend indien dit vooraf tussen partijen schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2 Definities

Straetus incasso is een franchiseorganisatie gevestigd te Kampen. Opdrachtnemers zijn franchisenemers die beroepshalve juridische- en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten,gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en aanverwante bedrijven. Opdrachtgevers zijn cliënten die aan opdrachtnemer een opdracht verstrekken voor nader omschreven werkzaamheden. Werkzaamheden zijn alle niet ambtelijk door opdrachtnemers te verrichten werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van kredietmanagement, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen.

Artikel 3 Opdrachten

Opdrachten gelden als door de opdrachtnemer aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Werkzaamheden

De opdrachten geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien een opdracht niet tot resultaat leidt zullen er van tevoren vastgestelde dossierkosten in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van meerdere opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen. Indien en voor zover een opdracht vereist dat een gerechtsdeurwaarder of een advocaat moet worden ingeschakeld voor het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van (rol)zittingen en het ten uitvoer leggen van executoriale titels, dient hiervoor een aanvullende opdracht te worden verstrekt. Indien aan opdrachtnemer een opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen, staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen, tenzij dit voorafgaand aan de opdracht anders is overeengekomen. Bij ongebruikelijke transacties boven € 10.000,- is opdrachtnemer gehouden om deze te melden, bijvoorbeeld in geval betaling van een ander dan de schuldenaar wordt ontvangen.

Artikel 5 Tarieven

Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen brengt opdrachtnemer voor de door haar verrichte werkzaamheden een vergoeding in rekening, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer heeft het recht om een vergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht of incasso intrekt of aan opdrachtnemer geen bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering. Opdrachtnemer is gerechtigd door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is. Opdrachtnemer is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijzigingen van het maandindexcijfer voor consumenten prijs index (cpi) voor alle huishoudens (2000 is 100%) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die in opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 7 Voorschotten

Opdrachtnemer is gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever een door opdrachtnemer te bepalen bedrag zal storten als voorschot ter dekking van de te maken kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd uit de gelden die zij aan opdrachtgever verschuldigd wordt een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die opdrachtnemer voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

Artikel 8 Betaling

Voldoening van al hetgeen aan opdrachtnemer verschuldigd is zal worden ingehouden op de aan de opdrachtgever toekomende gelden. Indien betaling anders geschiedt, dan dient de voldoening te geschieden binnen 14 dagen nadat opdrachtnemer haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever rentevergoeding verschuldigd wordt conform de wettelijke handelsrente, te berekenen vanaf de vervaldatum. Ontvangen bedragen zullen na inhouding van de overeengekomen kosten elke dinsdag om de week worden uitbetaald.

Artikel 9 Buitengerechtelijke incassokosten

Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is opdrachtnemer gerechtigd haar declaratie – na aanmaning – te verhogen met incassokosten zijnde minimaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,- en die kosten op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10 Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bevoegd van alle voorkomende gevallen te beslissen.

Straetus Logo
Straetus België

Steenovenstraat 5, 2580 Putte
Ondernemingsnummer: 0886.479.832

Email
info@straetus.be
Phone
+32 3 808 79 98
Toezichthoudende overheid: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Laatste nieuws

Copyright @2024 Straetus